当归

跳转到: 导航, 搜索

当归
Dānɡ Guī
当归
别名干归、马尾当归、秦哪、马尾归、云归、西当归、岷当归
功效作用补血和血,调经止痛润燥滑肠。治月经不调经闭腹痛症瘕结聚,崩漏血虚头痛眩晕,痿痹;肠燥便难,赤痢后重;痈疽疮窃,跌扑损伤。
英文名RADIX ANGELICAE SINENSIS
始载于唐本草
毒性无毒
归经心经脾经肝经
药性
药味

当归(学名:Angelica sinensis),多年生草本植物,在中国分布于甘肃、云南、四川、青海、陕西、湖南、湖北、贵州等地,各地均有栽培。当归的根可入药,是最常用的中药之一。

Bk0yk.jpg

 

目录

 1. 简介
 2. 形状
 3. 植物形态
 4. 功能主治
 5. 药理作用
 6. 化学成分
 7. 鉴别
 8. 制作及配伍
 9. 配伍禁忌
 10. 种植
 11. 使用
  1. 食疗
  2. 面膜
  3. 使用小贴士
 12. 当归的补血活血作用
 13. 各家论述
 14. 参看

简介

中文:当归

英文:Chinese Angelica

别名:秦归、云归、西当归、岷当归。

全当归根略呈圆柱形,根上端称“归头”,主根称“归身”或“寸身”.支根称“归尾”或“归腿”,全体称“全归”。全当归补血活血,当归身补血,当归尾活血;

当归尤以甘肃定西市的岷县(位于兰州南方偏东)当归品质最佳,有“中国当归之乡”之称。

乾归(见《神农本草经》)山薪(见《尔雅》)白薪(见《尔雅》),文无(见《本草纲目》

岷县全当归

当归名字由来:1、古人娶妻为生儿育女,当归调血是治疗女性疾病的要药,有想念丈夫之意,因此有当归之名,恰与唐诗“胡麻好种无人种,正是归时又不归”的意思相同;

2、陈承说:当归治疗妊娠妇女产后恶血上冲,其疗效显著;若发生气血逆乱,服用之后即可降逆定乱,使气血各有所归,因而当归之名也由此而来。

生药拉丁名:Radix Angelica Sinensis

植物拉丁名:Angelica sinensis (Oliv.) Diels.

英文:Tang-Kuei

拼音名:Danggui

来源:

伞形科植物当归Angelica sinensis(Oliv.)Diels 的根。本品为伞形科植物当归Angelica sinensis (Oliv.) Diels 的干燥根。秋末采挖,除去须根及泥沙,待水分稍蒸发后,捆成小把,上棚,用烟火慢慢熏干。 

形状

全归长略呈圆柱形,下部有支根3~5条或更多,长15~25cm。外皮细密,表面黄棕色至棕褐色,具纵皱纹及横长皮孔。根头(归头)直径1.5~ 4cm,具环纹,上端圆钝,有紫色或黄绿色的茎及叶鞘残基;主根(归身)表面凹凸不平;支根(归尾)直径0.3 ~1cm,上粗下细,多扭,有少数须根痕。质柔韧,断面黄白色或淡黄棕色,皮部厚,有裂隙及多数棕色点状分泌腔,木部色较淡,形成层环黄棕色。木质部色较淡;根茎部分断面中心通常有髓和空腔。甘、辛,温。归肝、心、脾经。 柴性大、干枯无油或断面呈绿褐色者不可供药用。 

植物形态

Bk0ym.jpg

多年生草本。茎带紫色。基生叶及茎下部叶卵形,2~3回出或羽状全裂,最终裂片卵形或卵状披针形,3浅裂,叶脉及边缘有白色细毛;叶柄有大叶鞘;茎上部叶羽状分裂。复伞形花序;伞幅9~13;小总苞片2~4;花梗12~36,密生细柔毛;花白色。双悬果椭圆形,侧棱有翅。花果期7~9月。

生于高寒多雨山区。主产甘肃、云南、四川;多栽培。 

功能主治

1、功 效:

用治中风不省人事、口吐白沫、产后风瘫。

1、抗缺氧作用;2、调节机体免疫功能、具有抗癌作用;3、护肤美容作用;4、补血活血作用;5、抑菌、抗动脉硬化作用。

2、用法与用量

炒黑,共研细末,每用9克,水1杯,酒少许,煎服。 6~12g。

3、贮藏

置阴凉干燥处,防潮,防蛀。

4、制剂

当归流浸膏

5、配 方

当归、荆芥各等份。

当归 Radix Angelicae Sinensis

(英) Chinese Angelica

别名 秦归、云归、西当归、岷当归。

来源 伞形科植物当归Angelica sinensis(Oliv.)Diels 的根。

植物形态 多年生草本。茎带紫色。基生叶及茎下部叶卵形,2~3回出或羽状全裂,最终裂片卵形或卵状披针形,3浅裂,叶脉及边缘有白色细毛;叶柄有大叶鞘;茎上部叶羽状分裂。复伞形花序;伞幅9~13;小总苞片2~4;花梗12~36,密生细柔毛;花白色。双悬果椭圆形,侧棱有翅。花果期7~9月。

生于高寒多雨山区。主产甘肃、云南、四川;多栽培。

采制 秋末采挖,除去须根,待水分稍蒸发后,捆成小把,上棚,用烟火慢慢熏干。

性状 本品近圆柱形,下部有多条支根,长15~35cm。表面黄棕色至棕竭色,具纵皱纹及横长皮孔。根头直径1.5~4cm,具环纹,有紫色或黄绿色茎、叶残基,主根表面凹凸不平;支根直径0.3~lcm,上粗下细,多扭曲。质柔韧,断面黄白色或淡黄棕色,皮部厚,有裂隙及棕色油点。气特异,味甘、辛、微苦。

化学成分 含基本内酯(ligusiilide)、正丁烯酰内酯(n-butylidene phthalide)、阿魏酸烟酸蔗糖和多种氨基酸,以及倍半萜类化合物等。

性味归经 性温,昧甘、辛。归肝、心、脾经。

功能主治 补血活血,调经止痛润肠通便。用于血虚萎黄、眩晕心悸月经不调、经闭痛经虚寒腹痛肠燥便秘风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。 

药理作用

1.对子宫平滑肌的作用

对离体子宫的作用富华等于1954年报道了甘肃岷县当时含有兴奋和抑制子宫平滑肌的两种成分,具有双向性作用。抑制成分主要为挥发油,兴奋成分为水溶性或醇溶性而乙醚不溶性的非挥发性物质。同年吴葆杰等亦报道,当归对离体子宫与在体子宫作用不同,煎剂或乙醇浸膏对离体子宫抑制作用占优势(对在体子宫,则主要呈兴奋作用)。次年皮西萍的实验表明,酒浸膏及水浸膏于首次用药呈抑制,冲洗恢复后再给药则呈兴奋作用。进一步地研究表明当归挥发油对兔、豚鼠、小鼠、大鼠、狗等动物未孕、早孕、晚孕、产后的离体子宫均有直接抑制作用,使节律性收缩逐渐变小至消失,呈弛缓状态。并对抗垂体后叶素组胺肾上腺素乙酰胆碱等引起的子宫收缩。当归流浸膏主要为兴奋,大剂量有时呈抑制作用。

1.2.对在体子宫的作用

吕富华和皮西萍等的报道表明,当归煎剂、酊剂石油醚浸液、水浸液等各种制剂对麻醉狗、猫、兔等动物的未孕、早孕、晚孕和产后各种在体子宫主要呈兴奋作用。而慢速iv煎剂,则少数呈抑制作用,当去除挥发油后再慢速iv仍呈明显兴奋作用。由此说明当归挥发油具有抑制在体子宫肌的作用。日本学者原田等报道,以当归(1g/kg)给予麻醉的家兔(十二指肠灌药),引起子宫先收缩亢进,然后抑制。除去当归脂溶性部分后,含活性成分的水溶性部分(4mg/kg)iv麻醉大鼠,引起子宫收缩,血压下降。阿托品拮抗该反应,因而它可能具胆碱能活性。尾崎等观察当归成分阿魏酸对大鼠子宫自发性运动的效果,用量300-1000mg/kg或30-100mg/kgiv均能抑制子宫运动。研究还表明,当归在宫腔内压高时加强子宫肌收缩,而在宫腔内压不高时则无此作用,故孕妇禁用本品。OzakiYukihiro等的研究证明po或iv阿魏酸和四甲基吡嗪混合液,对大鼠在位子宫收缩抑制具有增强作用。

1.3.对子宫痿管的作用

吕富华等报道po当归煎剂对清醒未孕成年家兔的子宫痿管,当子宫内未加压时呈抑制作用;如子宫内加压时,则由不规则、较弱、间隔短的收缩转变成规则有力、间隔延长的收缩。但静注当归酊剂仅有不明显的兴奋作用。当归对子宫平滑肌的双相反应,说明当归的作用与子宫的功能状态有密切关系,它具有调节子宫平滑肌收缩,解除痉挛而达到调经止痛功效。

2.对心血管系统的作用

2.1.对心脏的作用

蓝大鹤等报道,离体蟾蜍心脏灌流实验表明,当归煎剂或根及叶中所含挥发油可使心肌收缩频率明显受到抑制。张淑芳等以腹壁iv给药,表明在体蟾蜍心脏多数出现完全性房室传导阻滞心房收缩力明显减弱,以后逐渐恢复,频率减慢,但心室收缩力反而增强。魏连玑报道,当归流浸膏可以使兔离体心房不应期延长,对乙酰胆碱或电流引起的麻醉猫及犬心房纤颤有治疗作用,上述奎尼丁样作用的有效成分,主要存在于醚提取物中。另据江苏省中医研究所报道,当归流浸膏及醚提取物能降低心肌兴奋性,使不应期显著延长。1981年彭仁琇等用同位素示踪法显示,甘肃当归流浸膏(30g/kg)能增加小鼠心肌摄取86Rb的能力,对垂体后叶素所致心肌缺血有一定缓解作用。周远鹏等的研究表明,当归注射液iv可使部分麻醉狗因反复短暂阻断冠脉血流造成实验性心肌缺血程度减轻、心率减慢;但对清醒狗则使心肌缺血程度加重,心率加快。另据报道,当归煎剂、水提物及其有效成分阿魏酸钠均能增加小鼠心肌摄取86Rb的能力,使心肌营养性血流量分别增加36.3%、40.6%和46%,说明当归能使心肌毛细血管开放增多。Iv当归注射液能减少麻醉犬冠脉闭塞时心肌梗塞范围(P<0.001)。许静亚等的实验表明,给家兔iv25%当归注射液(2ml/kg/次)有与心得安(0.75mg/kg/次)相似的缩小实验性心肌梗塞范围的作用,与对照组相比较,当归组和心得安组分别缩小心肌梗塞范围达37.5%和47.9%,两者之间差异无显著性(P<0.05)。且无心得安那样明显减慢心率。Iv200%当归注射液1g/kg对麻醉犬的左心室收缩性能及舒张功能没有明显影响。

2.2.抗心律失常作用

当归水提取物和乙醇提取物,对肾上腺素、强心甙氯化钡等诱发的多种动物心律失常都具有明显的对抗作用离体豚鼠心室肌实验表明,当归醇提取物及阿魏酸钠注射液能对抗羊角拗甙哇巴因中毒所致的心律失常,使之转为正常节律;当归还可减慢洋金花引起的大鼠心律加快作用。Iv醇提取液时,对乌头碱诱发的麻醉大鼠心律失常亦有明显的预防作用(P<0.001)。另有报道,im当归流浸膏不能预防及治疗乌头碱所致各种心律失常,且不能对抗氯仿所致的心律失常,也不能提高家兔左心室致颤阈值。1985年尉中民等用电生理学研究证实,当归醇提取物除具有非常类似奎尼丁样作用外,还显著延长平台期,推测当归醇提取物的抗心律失常作用可能是减慢传导,延长有效不应期,消除折返,延长平台期,抑制异位节律点与提高颤阈等多方面作用的结果。1989年朱玉真等对当归的水溶成分中的当归总酸进行了抗心律失常作用的研究,结果表明当归总酸对氯仿一肾上腺素、乌头碱、氯化钡等诱发的动物药物型心律失常有明显的保护作用,其抗心律失常作用可能与降低心脏兴奋性、延长心肌不应期有关。

2.3.对冠脉血流量和心肌氧耗量的影响

湖北医学院药理教研室的研究表明,当归浸膏有显著扩张离体豚鼠冠脉作用,增加冠脉血流量。复方当归注射液可扩张冠脉,增加冠脉流量对抗实验家兔心肌缺血。当归注射液对部分麻醉犬因阻断冠脉前降支血流造成的急性心肌缺血有减轻作用,而对部分清醒犬则仅有增加心肌缺血作用。另据张培棪报道,当归中性油对实验心肌缺血亦有明显保护作用。

2.4.对血管、血压和器官血流量的影响

张淑芳于1965年报道,25%当归煎剂蟾蜍血管灌流时,有收缩血管的作用,25%当归煎剂蟾蜍血管灌流时,有收缩血管的作用,而兔耳血管灌流时却使血管舒张。除去K+的2%当归浸膏洛氏液灌流,使离体兔耳血管明显收缩,流量显著减少;也不能对抗氯化钾引起的离体家兔主动脉血管平滑肌的收缩。水提醇沉液1--4g(生药)/kgiv时,麻醉犬动脉血压明显降低。此时冠脉、脑动脉股动脉阻力减小,血流量则明显增加,且增加外周血流量和减少血管阻力作用随药物剂量加大而增强,麻醉犬股动脉i天当归水提醇沉注射液10-40mg(生药)/kg时,股动脉血流量显著增加,血压变化不明显。研究报道还表明,本品对去甲肾上腺素动脉注射引起的麻醉犬血管痉挛和血流量减少有温和的缓解作用。当归对外周血管扩张作用不受心得安或酚妥拉明的影响,但阿托品以苯海拉明可减弱其扩血管增加股动脉血流量的作用。提示本品扩血管作用与a或B受体无关,而与M受体及组胺h1受体兴奋有关。犬iv阿魏酸钠不是当归扩血管的有效成分。据认为也不是无机盐。另据资料报道,当归所含挥发成分主要引起血压上升,而非挥发性成分则引起血压下降,其上升或下降程度与剂量大小成正比,但血压总的趋势是下降。故iv药给时,可使犬及家兔血压均下降。周远鹏等1979年报道,用本品水煎醇沉注射液2g(生药)/kg给麻醉犬及青醒肾型高血压犬iv,对血压出现双相作用,先升后降,清醒犬表现明显,此作用不是通过交感神经兴奋和儿茶酚胺所致,因利血平化清醒高血压犬iv后升压作用仍然存在,清醒高血压iv当归挥发油饱和水溶液2g(生药)/kg后,血压明显下降,未见升压作用,心率亦无明显改变,故认为挥发油可能是当归降压有效部位之一。降压原因早期的研究认为可能与直接抑制心脏有关。新近的研究证明,当归并不影响心泵功能,不降低心输出量也不引起心搏指数的明显变化。日本学者的实验亦证明,当归在降压的同时亦可使眼压降低,房水生成量减少,并证实降压作用和血管扩张不受神经阻断剂的前处理影响,故认为这种作用是末梢性的,同时也有中枢因素。国内学者证实当归扩血管作用可能与胆碱能受体和组胺受体兴奋有关。综上所述,当归对血管作用的机理较为复杂,尚待进一步研究。

2.5.降血脂及抗实验性动脉粥样硬化作用

据江苏新医学院的研究资料,当归粉1.5g/kg对大鼠及家兔实验性高血脂症有降低血脂作用,其降血脂作用不是由于阻碍胆固醇的吸收所致。含5%当归粉的食物及相当于此量的当归油及其它提取物,取实验性动脉硬化大白鼠的主动脉病变有一定保护作用。沈阳军区总医院的报道表明复方当归注射液(当归、川芎、红花)能增强麻醉犬及离体兔心冠脉流量、预防垂体后叶素引起的T波增高及对抗其所致心率减慢,降低实验性高脂血甘油三酯。还能明显增高冠心病脑动脉硬化病人纤维蛋白酶活性

3.对血液系统的作用

当归一直被中医视为补血要药,用于贫血的治疗。曾有人认为,当归的补血作用可能与含维生素B12有关。也有研究表明,单味当归并不能显著地促进失血性贫血动物红细胞和血色素的恢复。

3.1.抑制血小板聚集作用

1980年尹钟沫等报告了当归及其成分阿魏酸时大鼠血小板聚集性和5一hT释放的影响。结果表明,当归水剂试管内当浓度为200-500mg/ml,阿魏酸0.4-0.6mg/ml时抑制ADP和胶原诱导的大鼠血小板聚集。抑制率为38-88%,比阿斯匹要(36%)强。Iv当归20g/kg5分钟后对ADP和胶原诱导的大鼠血小板聚集有明显的抑制作用。阿魏酸钠0.2g/kg和0.1g/kgiv时分别抑制ADP和胶原诱导的大鼠血小板聚集抑制率与阿斯匹林相似。进一步证明当归和阿魏酸抑制血小板聚集系通过抑制血小板释放反应。在某些药理活性方面,当归及其成分阿魏酸和阿斯匹林有相似之处。阿斯匹林的抗炎作用和抑制血小板聚集有关。1992年宋芝娟等对当归抑制血小板聚集的机理作了进一步的报道,将猪血小板膜与20umol/Lv32p一ATP及不同含量的当归注射液(当归浸出液的灭菌水溶液,含当归5%)37℃反应5分钟,或完成整猪血小板与32pi及不同含量的当归注射液30℃孵育2h,32p标记的磷脂酰肌醇4-单磷酸通过薄层层析法分高,放射自显影响定位,液体内烁计数定量。结果表明,当归注射液可强烈抑制猪血小板膜磷脂酰肌醇磷酸化,并对32pi掺入完整血小板磷脂酰肌醇-4-单磷酸有抑制作用。推测当归能通过下面途径发挥其药理作用:当归注射液中的有效成分进入细胞后,通过抑制PI激酶的活性从而抑制PI向PIP的转化。PIP生成的减少导致PIP2生成亦减少,最后导致IP3、DG等第二信使的减少,从而抑制血小板聚集。寺泽等用血纤维蛋白质平板法观察证实,当归有轻度促进线溶作用。小管等观察证实,当归热水提取物中的乙酸乙酯可溶部分能显著地延长血凝时间。鸟居泵等发现当归热水提取物能阻止胶原诱发的血小板聚集,此抑制物质已知为腺苷。最近,清水等查明当归提取物中的藁本内酯有抑制胶原诱发和血小板聚集活性。综上所述,当归抑制血小板聚集是多种活性成分的综合效果。

3.2.抗血栓作用

徐理纳等报道,当归及其阿魏酸钠有明显的抗血栓作用。大鼠实验表明,当归可使血栓干重量显著减少,血栓增长速度较对照组下降。徐俊杰报道,急性缺血性脑中风病人经当归治疗后,血液粘滞性降低,血浆纤维蛋白原减少凝血酶原时间延长,红细胞和血小板电泳时间缩短。血液流变学研究表明,当归可能通过降低血浆纤维蛋白原浓度,增加细胞表面电荷,而促进细胞解聚,降低血液粘度。1985年国外学者Terasawa,Katsutoshi等的研究亦表明,po当归提取物(含藁本内酯)后有降低血液粘度作用,作用时间较东当归(Angeli-caacutilobe)提取物(藁本内酯含量比当归低数倍)长。由此认为,当归的抗血栓作用可能与抑制血小板聚集和降低血液粘滞性有关,藁本内酯可能是其有效成分之一。

3.3.对造血系统的影响

早期的报道表明,当归水浸液给小鼠po能显著促进血红蛋白及红细胞的生成。其抗贫血作用可能与所含的维生素B12、烟酸、亚叶酸生物素叶酸等成分有关。较近的研究表明,阿魏酸钠有抗O2及H2O对红细胞的氧化作用,使膜脂质过氧化产物MDA减少,可明显降低由MDA引起的溶血作用。在阿魏酸钠存在下,镰刀型贫血患者红细胞脂质过氧化物MDA随阿魏酸钠浓度增加而减少,阿魏酸钠可明显降低补体溶血,抑制补体3b(C3b)与红细胞膜的结合;对补体激活及红细胞变性无影响。当归是中医补血、活血要药。实验研究证明,当归多糖能增加外周血红细胞、白细胞、血红蛋白及骨髓有核细胞数,这种作用特别是在外周血细胞减少和骨髓受到抑制时尤为明显。王亚平等观察了当归多糖对正常和注射苯肼、60钴r射线辐射所致骨髓抑制-贫血小鼠外周血和股骨有核细胞总数的影响,结果表明,当归多糖对正常小鼠的红细胞、血红蛋白和股骨有核细胞总数无明显影响,但可使白细胞和网织红细胞增加。对贫血小鼠的红细胞、血红蛋白、白细胞和股骨有核细胞数恢复有显著促进作用。若给小鼠注射当归多糖可防止强的松龙引起的小鼠外周血白细胞减少。王亚平的实验报道还表明,当归多糖对正常或经辐射损伤的小鼠多能造血干细胞(CFU-S)均有促进其增殖作用。无论将当归多糖注射给供体或受体鼠,结果一致。但还不能证明这种作用与直接刺激CFU-S有关。组织连续切片观察提示当归多糖对CFU-S增殖似乎无明显影响。马兰芳等用小鼠体内扩散盒法和小鼠脾集落法证实当归多糖对小鼠多能造血干细胞(CFU-S)、粒、单系祖细胞(GM-CFU一天)和晚期红系祖细胞(CFU-E)的产率均有明显升高作用,而当归水溶液无类似作用。葛忠良等体外培养亦证明当归多糖能显著刺激正常和骨髓抑制一贫血小鼠的粒、单系祖细胞(CFU-GM)的增殖,其机理可能与促进机体分泌粒、单系集落刺激因子(GM-CSF)有关。对荷瘤小鼠的CFU-GM也表现为促进作用。王亚平等1990年再次报道,当归多糖对正常小鼠和贫血小鼠的早、晚期红系祖细胞(BFU-E,CFU-E)均为刺激增殖作用,但目前尚难以确定当归多糖对造血祖细胞有直接作用。祝彼得等用内外源脾集落法观察了当归注射液对多能造血干细胞(CFU-S)、脾长等影响,其结果与马兰芳等的结论相似。胡壁等的报道亦表明,当归多糖在放射线照射30分钟-24h前给小鼠ip,可使约80%动物生存30天,并可加强动物造血机能的恢复。根据上述研究结果提示,当归多糖可能是当归中促进造血的有效成分之一。当归补血作用机理之一可能与当归多糖刺激CFU-S、造血祖细胞增殖、分化有关。1985年周京滋等观察了当归去挥发油后制成20%及40%(g/ml)的水浸出液对小鼠急性大失血后引起血虚的补血作用。结果显示,ig当归水浸液的血虚小鼠的血红蛋白(Hb)和红细胞(RBC)值均有明显增高,说明当归有极显著的生血作用。

4.对免疫系统的影响

江田昭英1973年报道,以猪蛔虫抽出蛋白质结合二硝基酚为抗原百日咳菌苗一起免疫大白鼠,测定大白鼠血清中反应性抗体,结果表明,当归可明显抑制抗体的产生,其水提物每天ivl00mg/kg的作用相当于免疫抑制剂硫唑嘌呤5-10mg/kg的作用。以羊红细胞免疫小白鼠,溶血空斑试验证明当归亦有轻度抑制抗体形成细胞的作用。1987年北京医学院基础部微生物教研组用免疫特异玫瑰花环方法试验,当归煎剂ig,能显著增加小鼠玫瑰花形成数,小鼠脾脏体积增大,重量显著增加。即脾细胞总数增多。当归还能显著增强动物腹腔巨噬细胞的吞噬功能,提高网状内皮系统对染料的廓清速度。当归去挥发油后制成的20%和40%(g/ml)水浸出液(0.5ml/天/只)给小鼠ig16天,均可显著增强小鼠腹腔巨噬细胞吞噬功能。并可加快小鼠体重增长速度。白润江等亦报道,sc5%当归多糖液和5%当归水溶液均可提高小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能,二者提高机体免疫力的作用大致相同,当化疗环磷酰胺与当归多糖合用时,虽然小鼠体重有所下降,但是吞噬功能仍能保持在正常水平。方法为:雄性小白鼠(体重15-20g)每克体重给药0.3mg,sc,每天一次,连续给药5-7天。采鸡血,盐水洗涤3次后配成5%鸡红细胞悬液,取0.5ml注入小鼠腹腔,16小时后处死小鼠。剖腹,用生理盐水冲洗腹腔,收集巨噬细胞,滴于玻片上。在37℃保温30分钟,然后固定染色镜检,计算吞噬率和吞噬指数。另有研究表明,当归注射液对体外免疫溶血无抑制作用。当归能显著增加小鼠单核巨噬细胞系统对标记I血浆蛋白刚果红的廓清率,增加网状内皮系统吞噬功能。徐理纳等报道给小鼠静脉注射当归16g/kg或阿魏酸钠00-200mg/kg均能显著地促进单核吞噬细胞系统对刚果红的廓清率。给小鼠ig阿魏酸钠0.3g/kg或SC给0.2g/kg能增强腹腔巨噬细胞吞噬鸡红细胞的能力。Sc给当归20g/kg也有增强作用。张蕴芬等亦报道当归补血汤黄芪、当归)能显著增加小鼠单核吞噬细胞系统对刚果红的廓清率及促进小鼠腹腔吞噬细胞的吞噬功能。1990年马世平等研究了当归补血汤及其组成药物对红细胞免疫功能的影响,结果表明,当归补血汤以及组成药物当归、黄芪均能提高小鼠红细胞(C3b受体花环率,降低红细胞免疫复合物(CIC)花环率。若动物给予强的松龙,其免疫功能受损的同时ig当归补血汤及当归、黄芪,则受试动物低下的免疫功能得以明显改善。也有实验表明,po当归或当归补血汤煎剂,对玫瑰花形成细胞数无明显影响,但可提高血清抗体效价。1986年张培棪报道,当归中性油总酸有增强巨噬细胞的吞噬功能和促进淋巴细胞转化作用(P<0.001);当归多糖有明显促进E一花环形成率和酯酶染色阳性率作用(P<0.05);总酸有促进特异抗体IgG产生作用(P<0.05)。故认为总酸既有提高机体免疫作用,又有促进体液免疫作用。另据李明峰等报道,当归多糖能显著提高小鼠对牛血清蛋白诱导迟发性超敏(DH)的反应性。王亚平等给正常小鼠sc当归多糖,见脾脏重量和脾长明显增加,组织切片观察见脾小体结构不清,幼稚细胞增多,核分裂活跃。朱启等报道,注射当归多糖使脾白髓截面、T和B淋巴细胞区有所缩小;脾小体生发中心反应减弱,树突细胞增多,淋巴母细胞减少,脾红髓有核红细胞核固缩,数量减少,粒细胞增多;脾血窦扩张。当归多糖使小鼠胸腺重量降低,皮质变薄和萎缩。当归多糖亦能提高小鼠对刚果红的廓清率,对皮质激素所致的抑制作用具有免疫增强作用。

5.保肝作用

6.抗肿瘤作用

7.抗辐射操作作用

8.镇痛作用

9.抗炎作用

9.1.对二甲苯所致小鼠耳廓肿胀的影响

9.2.对醋酸所致小鼠腹腔毛细血管通透性增高的影响

取小鼠,随机分组,每9只。末次给药l小时后,按文献法(WhittleBA.1964),尾iv0.5%伊文思蓝5ml/kg,立即ip0.7%醋酸10ml/kg,30分钟后处死小鼠,剪开腹腔,用生理盐水反复冲洗,收集冲洗液,并调整终体积至10ml,离心,取上清液,用721分光光度计于610nm处测吸收度。结果,当归10g/kg能显著抑制腹腔毛细血通透性增高。

9.3.对致炎剂所致大鼠足垫肿胀的影响

取大鼠,随机分组,每组7足。末次给药1小时后,参照文献(徐叔云等,药理实验方法学),于大鼠有后足垫分别sc1%角叉菜胶、2.5%甲醛、新鲜鸡蛋清各0.1ml,用千分尺于致炎后每1小时测量1次(甲醛组于每天给药后2小时测1次,共5次,以致炎前后足垫厚度之差表示肿胀度。结果,当归对3种致炎剂的足垫肿胀均有明显的抑制作用。

9.4.对去肾上腺大鼠角叉菜胶足垫肿胀的影响

大鼠肾上腺切除按常规法进行,乙醚麻醉,于背部第十二肋下作横切口,摘除双侧肾上腺,手术后im青霉素250mg/kg抗感染,用1%NaCl代替自来水喂饲。第2天,大鼠随机分组,同时给药。末次给药后1小时,于右后足垫sc1%角叉菜胶0.1ml致炎,同前法测定足垫肿胀度。结果;当归对去肾上腺大鼠仍有明显的抗炎作用。

9.5.对组胺引起的大鼠皮肤毛细血管通透性增高的影响

取大鼠,随机分组,每组7只。末次给药1小时后,大鼠背部剃毛,沿背部中线两侧皮内注射磷酸组织胺0.01mg/0.05ml,立即尾iv0.5%伊文思蓝溶液10ml/kg,20分钟后剥离蓝斑皮肤,测定蓝斑染料渗出量。结果,当归对组织胺所致的毛细血管通透性增高无显著影响。

9.6.对大鼠炎性组织中PGE2含量的影响

取大鼠,随机分组,每组7只。末次给药后0.5小时,于右后足垫scl%角叉菜胶0.1ml,致炎后3小时处死大鼠,将炎性足垫在踝关节上0.5cm处剪下,称重,剥皮,加5ml生理盐水浸泡1小时,取出足抓,离心,取上清液(戴岳等,中国中药杂志,1989;14(7):47),用751分光光度计在278nm处测吸收度值。以每克炎症组织相当的吸收度值表示PGE2的含量。结果,当归显著降低料性组织中PGE2的含量。结果,当归显著降低炎性组织中PGE2的含量。

9.7.对大鼠棉球肉芽组织增生的影响

取雌性SD大鼠,随机分组,每组9只。乙醚麻醉下,于两侧前肢腋窝下各埋植20±lmg重的消毒棉球1个。手术当天给药,连续给药7天,第8天放血处死大鼠,剥离肉芽组织。阳性对照im氢化可的松0.01g/kgx7。将肉芽组织80℃烘3小时后称重,并同时取各鼠胸腺和肾上腺称重。结果,当归8g/kg组对棉球肉芽组织增生有明显的抑制作用,但对胸腺和肾上腺重量无显著影响。

9.8.对豚鼠血清补体溶血活性的影响

取豚鼠,随机分组,每组7只。末次给药后l小时,心脏无菌采血,制备血清,按改良Mayer氏半量法(临床生化检验,湖南科学技术出版社,1981),测血清补体经典途径的溶血活性。计算半数溶血值(ACH50)。将上述待测血清,按文献(张载福等,安徽医学院学报,1985)测血清补体旁路溶血活性。计算半数溶血值(ACH50)。结果,当归对补体旁路溶血活性具有明显的抑制作用,而不影响补体经典途径的溶血活性。

上述研究提示,当归的抗炎作用机理主要涉及:1.降低毛细血管通透性;2.抑制PGE2的合成或释放。此外,降低豚鼠补体旁路的溶血活性,也可能是其抗炎机制之一。

10.对中枢神经系统抑制作用

当归对中枢神经系统的抑制作用早有报道。日本学者报道日本太和当归(An-gelicaacutilobaKitagalia)挥发油有镇静、催眠、镇痛、麻醉等作用。

10.1.藁本内酯对小鼠自发活动的影响

以2.8%吐温一80配成乳状液备用。每次将1只小鼠放入活动盒内,用YSD-4型药理生理实验多用仪纪录给药前10分钟以及给药后10-20分钟的小鼠活动次数,并与已知药安定苯丙胺对比,结果表明:1%藁本内酯98mg/kg可使小鼠自发活动明显减少,与对照组比较相差非常显著小鼠活动明显减少时,还观察到小鼠极度安静,但未睡眠,对轻微刺激仍有反应。此现象与安定相似。当归还含有琥珀酸和阿魏酸,据报道琥珀酸有镇静作用而阿魏酸钠虽能减少小鼠活动次数,但与对照组相比,相差不显著。

10.2.藁本内酯对氯胺酮兴奋作用的影响

动物及实验方法同上。记录给药前后0-10分钟,10-20分钟小鼠活动次数。结果表明:0.5%氯胺酮40mg/kg使小鼠出现躁动不安,无休止地在活动盒内蹒跚爬动,活动次数较给药前显著增加。同时并用藁本内酯98mg/kg、196mg/kg均能显著减轻氯胺酮引起的上述反应,其效力与剂量呈正相关。而均未出现睡眠、麻醉等加重氯胺酮的中枢抑制作用。

10.3.藁本内酯对电刺激诱发小鼠激怒反应的作用

小鼠雌雄各半,同性别两只为一对,用上述多用仪与导电铜网相连,连续刺激,1秒输出脉冲1次,刺激持续时间1/8秒,输出交流电压92.8伏。记录给药前、后10分钟,1对小鼠出现激怒反应(小鼠竖立、两前肢离地,对恃、互相撕咬)的时间。结果:给予3%藁本内酯294mg/kg后10分钟,可使电刺激诱发小鼠激怒反应时间明显延长,与对照组比较相差非常显著,其作用与氯丙嗪相似。

10.4.藁本内酯与巴比妥钠的协同作用

在环境温度保持25-28℃时,藁本内酯98mg/kg、196mg/kg可显著缩短小鼠应用戊巴比妥钠35mg/kg的入睡时间(以翻正反射消失作为入睡指标)及显著延长睡眠作用的维持时间(以翻正反恢复并爬动两步为转醒指示)。

10.5.藁本内酯对小鼠体温的影响

在室温26-27℃下,预先测量肛温,每次3分钟,选体温在37.5-39.0℃之间的动物。然后测量给药前、后10分钟、20分钟小鼠体温的变化。结果:给予睾本内酯98mg/kg,196mg/kg后10分钟、20分钟均使小鼠体温明显下降,与对照组比较,相差非常显著。

综上所述,藁本内酯对中枢神经系统有广泛的抑制作用,并有与安定剂相似作用,而本身无明显催眠作用,仅起到加强催眠药的作用。因此,初步认为当归对中枢神经的抑制作用,可能藁本内酯是出现药理活性的主要成分,其作用很可能涉及大脑边缘系统,但其作用机制究竟为何,有待进一步研究。

11.抗菌作用

当归对体外痢疾伤寒副伤寒大肠杆菌白喉杆菌霍乱弧菌及a、B溶血性链球菌等均有抗菌作用。Po本品可减少小鼠毛细血管通透性。外用能加速兔耳创面愈合,使局部充血、白细胞和纤维浸润,新生上皮再生,对局部组织有止血和加强末梢循环作用。说明当归有抗菌消炎作用。临床可用于化脓性上颌窦炎急性肾炎、骼静脉炎硬皮病牛皮癣病症。当归热水提取物对慢性风湿性病实验动物模型在其佐剂关节炎急性发作时有明显的抑制作用。

12.其它作用

12.1.平喘作用

中医认为,当归主治咳逆上气。现已证明,当归成分正丁烯夫内酯和藁本内酯对气管平滑肌具有松弛作用;并能对抗组胺-乙酰胆碱引起的支气管哮喘

12.2.对兔肾热缺血有保护作用

当归能改善兔肾热缺血60分钟后肾小球过滤功能及肾小管重吸收功能,减轻肾损害,促进肾小管病变的恢复,对肾脏有一定保护作用。

12.3.对物质代谢的作用

目前用对流免疫电泳法、同位素示踪及电镜等先进技术证明,当归能使体外培养的肝细胞

白质合成增加,并对DNA、RNA的合成有促进作用。临床证实,当归可使患者麝香草酚浊度降低。当归膳食饲养小鼠,肝组织内源性呼吸加强,氧化谷氨酸的能力显著提高。对四氯化碳所致肝损害有保护作用,且能防止肝糖元降低。实验和临床均证明,当归对高脂血症有降血脂作用,其作用同安妥明等药物相似。对动物和人离体细胞内2、3-二磷酸生成有促进作用,降低血红蛋白与氧的亲和力,促进带氧血红蛋白在组织中释放氧,从而增加了红细胞运输氧的功能。

12.4.抗氧化和清除自由基的作用

当归对脑缺氧、缺血后再灌注脑组织脂质过氧化物增高有明显的抑制作用。所含的阿魏酸有直接减少H2O2含量,并与膜磷脂酰乙醇胺结合,通过直接消除自由基,抑制氧化反应和自由基反应等拮抗自由基对组织的损害。 

化学成分

蒿本内脂(Ligustilide)、正丁烯酰内酯(n-butylidene phthalide)、阿魏酸、烟酸、蔗糖和多种氨基酸,以及倍半萜类化合物等。

当归的水溶性成分中, 含有阿魏酸、丁二酸、烟酸、尿嘧啶腺嘌呤等, 及氨基酸、Vit B2 、Vit E、β 谷固醇亚油酸等。并含锰、镍、铜、锌等微量元素。此外, 尚含多糖、蔗糖、挥发油等。挥发油中含藁本内酯、正丁烯基酜内酯、当归酮、香荆芥酚等40 余种成分。 

鉴别

本品横切面:木栓层为数列细胞。皮层窄,有少数油室。韧皮部宽广,多裂隙,油室及油管类圆形,直径25~160μm,外侧较大,向内渐小,周围分泌细胞6 ~9 个。形成层成环。木质部射线宽3~5列细胞;导管单个散在或2~3个相聚,成放射状排列;薄壁细胞淀粉粒。 粉末淡黄棕色。韧皮薄壁细胞纺锤形,壁略厚,表面有极微细的斜向交错纹理,有时可见菲薄的横隔。梯纹及网纹导管多见,直径约至80μm。有时可见油室碎片。

检查 :总灰分 不得过7.0%(附录Ⅸ K)。 酸不溶性灰分 不得过2.0%(附录Ⅸ K)。

浸出物 照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法(附录Ⅹ A)测定,用70%乙醇作溶剂,不得少于45.0%。

【炮制】 当归 除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干或低温干燥。 酒当归 取净当归片,照酒炙法(附录Ⅱ D)炒干。 本品为类圆形或不规则薄片,切面有浅棕色环纹,质柔韧,深黄色,略有焦斑。味甘、微苦,香气浓厚,有酒香气。 

制作及配伍

1、主要以辅疗形式添加到粥,汤中。

2、一般生用,为加强活血则酒炒用。又通常补血宜当归身,破血宜当归尾,止血宜当归炭,酒制可增活力之力;和血(补血活血)用全当归。

3、心肝血虚而见面色萎黄、唇爪无华、头晕目眩、心悸肢麻者,可与熟地白芍、川芎配伍 ,则补血之力更强。

4、月经不调,属肝郁气滞,经来先后无定期者,可与柴胡、白芍、白术等同用。

5、年老体弱、产后以及久病血虚肠燥便秘者,可与火麻仁枳壳生地等配伍。 

配伍禁忌

1、用量过大 口服常规用量的当归煎剂、散剂偶有疲倦、嗜睡等反应,停药后可消失。当归挥发油穴位注射可使病人出现发热头痛口干恶心等反应,可自行缓解。大剂量给药,可使实验动物血压下降,剂量再加大则血压骤降,呼吸停止。当归乙醚提出物毒性较强,少量即可造成实验动物死亡。临床使用当归不可过量,服药后也应注意有无不良反应

2、过敏反应 有报道复方当归注射液穴位注射引起过敏性休克

3、用药不当当归辛香走窜,月经过多、有出血倾向阴虚内热、大便溏泄者均不宜服用。用药不当会加重出血腹泻症状

4、热盛出血患者禁服,湿盛中满及大便溏泄者慎服。

历史文献谈禁忌 :

1、《本草经集注》:恶南茹。畏菖蒲海藻、牡蒙。

2、《药性论》:恶热面。

3、《本草蒙筌》:当归甚滑,大便泻者须忌。

4、《雷公炮制药性解》:风邪初旺及气郁者,宜少用之。

5、《本草经疏》:肠胃薄弱,泄泻溏薄及一切脾胃病恶食,不思食及食不消,并禁用之,即在产后胎前亦不得入。

6、《本草正》:凡阴中火盛者,当归能动血,亦非所宜。

7、《本草汇言》:风寒未消,恶寒发热表证外见者,禁用之。

8、《药笼小品》:不宜於多痰、邪热、火嗽诸症。 

种植

1、选地整地 育苗地宜选阴凉的半阴山,以土质疏松、肥沃的砂壤土为好;栽培地,要选土层深厚休闲地或二荒地。7月中旬,先将灌木杂草砍除,铺于地面,火烧炼山,随后深翻土地25厘米以上,日晒风化熟化。然后,于栽种前,结合整地每亩施入腐熟厩肥2500公斤,翻入土中作基肥。播前再浅耕1次,作成宽1.3米的高畦,畦沟宽40厘米,四周开好排水沟。

2、移栽 一般于4月上、中旬移栽为适期。过早,幼苗出后易遭晚霜危害;过迟,种苗已萌动,降低成活率。在整于耙细的栽植地上,将层积苗,按行株距33×27厘米按三角形错开拎穴,穴深20厘米。然后,选择种苗根颈粗0.3-0.4厘米,每穴按品字形排列栽入种苗3株,栽后边覆土边压紧,覆土至半穴时,将种苗轻轻向上一提,使根系舒展,然后盖土至满穴,施入适量的火土灰或土杂肥,覆盖细土没过种苗根颈2~3厘米即可。

3、间苗、定苗 苗高3厘米时,进行第1次间苗;再过半个月进行第2次间苗,当苗高10厘米时,进行定苗。穴播的每穴留壮苗2~3株。

4、中耕除草 每年进行3~4次。第1次于齐苗后,苗高3厘米时,结合间苗除草1次;第2次于苗高6厘米时,结合间苗再除草1次,此时因主根尚未扎入深层,宜浅中耕;第3次于定苗后,可适当加深;第4次于苗高20~25厘米时可深锄。封行之后不再行中耕除草。

5、追肥 幼苗期不可施用过多的氮肥,以免生长过旺造成早抽薹。生长中、后期可适当增施人畜粪水、火土灰或堆肥等每亩2000公斤。有条件时,可将饼肥、过磷酸钙与厩肥堆沤之后,于行间开沟施入,施后覆土盖肥、培土,以利根部生长。

6、排灌水 生长前期,除干旱时适当浇水外,一般节制用水,雨水过多,要及时疏沟排水,尤其是生长后期,田间不能积水,否则易引起烂根。 

使用

食疗

伞形科草本植物当归的根。产于甘肃、陕西、四川等省。秋末采挖,去须根、泥沙,烟火熏干。切片生用,或酒炒用。

[性能]味甘、辛,性温。能补血,活血,调经,止痛,润肠

含挥发油,油中主要成分为藁本内脂、正丁烯、内酯、当归酮等;并含阿魏酸、烟酸、蔗糖、多糖,多种氨基酸,维生素B12、E,以及猛、锌、铜、镍等微量元素。

[用途]用于血虚,面色萎黄,眩晕心悸;血虚,或兼有瘀滞的月经不调、经闭、痛经;虚寒性腹痛、冠心病心绞痛、风湿痹痛、跌打损伤等痛证;肠燥便秘;久咳气喘

[用法]一日~15g。煎汤,浸酒,煎膏滋,入菜肴。

[注意]用本品活血时宜酒炒用。

[附方]

1,当归烧羊肉:当归、干地黄各15g,干姜10g,羊肉250g。羊肉,洗净、切块,入油中炒至发白,放入中药,加水、盐、酒等,以小火煨至羊肉烂熟即成。饮汤吃肉。

源于《千金要方》。本方以羊肉、当归、地黄补虚益血,以干姜温中健胃。用于血虚体弱,或虚寒腹痛。

2,当归羊肉汤:当归、党参各15g,黄芪30g,生姜10g,羊肉500g。羊肉切片,各药用纱布包扎,加水一同煎煮至肉烂熟。饮汤吃肉。

源于《济生方》。本方以参、芪补气,羊肉补血,当归补血活血、止痛,生姜温中健胃。用于产后气血虚亏,发热自汗肢体疼痛

3,当归补血汤:当归10g,黄芪60g。煎水饮。亦可将用量增加,煎成膏滋食。

源于《内外伤辨惑论》。本方重用黄芪,次为当归,意在补气而益血。用于失血后气血耗伤,或气虚血亏,体倦乏力,头昏。

4,当归肉桂酒:当归30g,熟地黄50g,红花15g,肉桂6g,甜酒1000g。用甜酒浸泡各药1~2周以上即成。

本方以当归补血活血、调经止痛,熟地黄滋补阴血,红花、肉桂活血通经,用甜酒可行血脉。用于血虚,或有瘀滞的经闭、月经不调。

5,归芪蜜膏:当归、黄芪各30g,陈皮10g,火麻仁100g,蜂蜜适量。火麻仁捣碎,同前三药加水煎取汁液,再煎至浓稠,入等量经煎炼的蜂蜜,搅匀,煎溶。每次食1~2匙。

本方以黄芪补中益气,当归、蜂蜜、火麻仁润肠,兼用陈皮理气。用于老人气虚肠燥,大便秘结难通,少气自汗。 

面膜

可与多种面膜粉调配敷面,可起到去皱活肤润泽肤色的美肤作用。

一,除皱面膜

材料:白芷茯苓、当归、白芨杏仁紫河车、蜂蜜。

1.将白芷、茯苓、当归、白芨、杏仁及紫河车等量磨成粉,再将全部混合在一起。

2.把这些药粉加适量的水,调成糊状,再加入一点点的蜂蜜混合均匀。

3.洗净脸后将面膜涂在脸上,敷20分钟就可以洗掉了。

小提醒:如果你的肌肤偏油性的话,可以用水来代替蜂蜜,才不会让脸看起来很油腻。

二,当归润肤面膜

效果:补血活肤,润肤保湿

材料:当归9克,白芷9克,甘草3克,蛋黄1个,蒸馏水10毫升

1.中药材分别研为细粉。

2.鸡蛋打入碗中,去掉蛋白,只用蛋黄。

3.将研磨好的中药粉与蛋黄搅拌均匀,用蒸馏水调整其浓度。

4.均匀涂于面部,避开发际眉毛。敷面20-30分钟后用清水洗净。 当归美白面膜 当归30克,川芎30克,白芷130克,益母草30克,乌梅15克。将当归粉装瓶备用。每晚一次,连用15—20天,护肤品应以滋润营养型的为主。

5,另外当归还有治疗脱发的作用

用法是:当归50克,加适量水煎煮2次,煎煮1000毫升过滤,容器可用搪瓷,陶瓷,及玻璃,不用铁铝,面部以煎剂蘸搽头皮部洗头后搓揉。 

使用小贴士

1,每次取10-20克泡开水冲服,虽然是中药味大些,但因为超细,吸收好,当归营养最全面,是补血益气抗衰老的最好方法。

2,当归粉5克+纯净水,调糊状敷脸,可美容美白,抗衰老。

超细当归粉

3,当归粉+白茯苓粉+纯净水。可美白,抗衰老,增加皮肤弹性。

4,芝麻当归粉

黑芝麻(炒熟)、当归粉250克,每次饭后吃一勺,每日吃三次。具有滋补肝肾养血润肤的作用。

5,珍珠粉+当归粉(用当归磨成粉)+蜂蜜+酸奶调成糊状.停留25分钟洗去既可.(有痘的朋友还可以加上绿豆粉哦!哪怕只做一次也能感受到效果!

当归含有17种氨基酸,包括人体必需的但不能合成的7种氨基酸。含有23种无机元素,其中16种为人体所必需的,如钙、铜、锌、磷、钾、铁等。不仅可以做面膜,也可以食用.

面膜:当归粉加到任何面膜里,都有美白去斑的效果. 

当归的补血活血作用

据明代李时珍《本草纲目》的说法是:“当归调血,为女人要药,有思夫之意,故有当归之名。”可见,其解释与上述诗词不谋而合。此外,当归还有另一种意义,即宋代陈承《本草别说》云:“使气血各有所归。恐当归之名,必因此出也。”两种说法均通,后者尤为贴切。

功效古今谈

当归味甜、微苦、略有麻舌感,以主根粗长、支根少、油润、断面黄白色、香气浓郁者为好。当归一般分为当归身(含当归头)和当归尾,多用全当归。

当归归肝、心、脾和大肠经,通过长期的临床观察,中医早已明确其补血活血、调经止痛、润肠通便等主要功能。正如清代《本草经百种录》所说:“当归为血家必用之药……。实为养血之要品。”若分用,当归身长于补血、润肠,当归尾长于活血止痛

现代研究对当归有了新的认识。它含有挥发油、有机酸、氨基酸、维生素、微量元素等多种物质,能显著促进机体造血功能,升高红细胞、白细胞和血红蛋白含量;抑制血小板凝聚,抗血栓,调节血脂;抗心肌缺血、心律失常,扩张血管,降低血压;调节子宫平滑肌。还能增强免疫、抗炎、保肝、抗辐射、抗氧化和清除自由基等。

5个常用方

当归片、当归丸(浓缩丸)、当归流浸膏,以及水煎剂(用当归15克):用于血虚兼有淤滞的月经不调、痛经、经闭。口服,片剂,每次~4片,每日3次;浓缩丸,每次~20丸,每日2次;流浸膏,每次~5毫升,每日3次;水煎剂,分3次服。选其一即可。

四物汤:当归10克,熟地黄12克,白芍10克,川芎6克,加水煎煮取汁,分3次服。用于妇女血虚而有淤滞,症见月经不调,脐腹疼痛,或产后恶露不尽(相关成药有四物合剂,每次~15毫升,每日3次)。

参归炖鸡:党参30克(或人参15克),当归15克,净母鸡1只(最好选用乌鸡),切块,加水和生姜、食盐适量一同炖至鸡烂熟,分~4次食用。用于身体虚弱,气血不足,疲倦乏力,头昏眼花,或贫血。

当归生姜羊肉汤:取当归15克,生姜30克,羊肉500克切片,加水煮汤,再以食盐、葱花调味,分~3次食用。用于虚寒腹痛、产后血虚腹痛及体质虚弱,阳气不足,畏寒肢冷者。

当归补血汤:黄芪30克,当归6克,加水煎煮取汁, 分3次服。用于气血虚弱者,症见疲倦乏力,气短懒言,头晕眼花,舌淡苔白脉虚细;或见阳浮外越,发热面赤烦渴欲饮脉洪大而虚(相关成药有当归补血丸,每次9克,每日2次;当归补血口服液,每次10毫升,每日2次)。

应用需对症

1、血虚肠燥的便秘。常与肉苁蓉、火麻仁等润肠药配伍。

2、血淤阻滞的病证,如跌打损伤,淤肿疼痛;风寒湿痹肢体麻木、疼痛;肩周炎;血栓闭塞性脉管炎。常与川芎、赤芍等活血药配伍。

3、血虚或血淤所致的月经不调、经闭、痛经。常与熟地黄、川芎、丹参等补血活血药配伍。

4、痈肿疮疡者气血不足,脓成不溃或溃后不易愈合。常与黄芪配伍以扶持正气

5、血虚证或贫血,症见眩晕、疲倦乏力、面色萎黄、舌质淡、脉细等,以及血虚腹痛、头痛。常与熟地黄、白芍,或羊肉、黄芪等补血益气之物配伍。

此外,当归还可用于心律失常、缺血性中风等,其用量因用法而定。

需要特别提醒的是,脾湿中满、脘腹胀闷、大便稀薄或腹泻者慎服;里热出血者忌服。 

各家论述

1.《注解伤寒论》:脉者血之府,诸血皆属心,凡通脉者必先补心益血,故张仲景手足厥寒,脉细欲绝者,用当归之苦温以助心血。

2.《主治秘诀》云:当归,其用有三:心经本药一也,和血二也,治诸病夜甚三也。治上、治外,须以酒浸,可以溃坚,凡血受病须用之。眼痛不可忍者,以黄连、当归根酒浸煎服。又云:血壅而不流则痛,当归身辛温以散之,使气血各有所归。

3.李杲:当归头,止血而上行;身养血而中守:梢破血而下流;全活血而不走。

4.《汤液本草》:当归,入手少阴,以其心主血也;入足太阴,以其脾裹血也;入足厥阴,以其肝藏血也。头能破血,身能养血,尾能行血,用者不分,不如不使。若全用,在参、芪皆能补血;在牵牛、大黄,皆能破血,佐使定分,用者当知。从桂、附、茱萸则热;从大黄、芒硝则寒。惟酒蒸当归,又治头痛,以其诸头痛皆属木,故以血药主之。

5.《韩氏医通》:当归主血分之病,川产力刚可攻,秦产力柔宜补。凡用本病宜酒制,而痰独以姜汁浸透,导血归源之理,熟地黄亦然。血虚以人参、石脂为佐,血热配以生地黄姜黄、条芩,不绝生化之源;血积配以大黄,妇人形肥,血化为痰,二味姜浸,佐以利水药。要之,血药不容舍当归,故古方四物汤以为君,芍药为臣,地黄分生熟为佐,川芎为使,可谓典要云。

6.《本草汇编》:当归治头痛,酒煮服,取其清浮而上也。治心痛,酒调末服,取其浊而半沉半浮也。治小便出血,用酒煎服,取其沉入下极也,自有高低之分如此。王海藏言,当归血药,如何治胸中咳逆上气,按当归其味辛散,乃血中气药也,况咳逆上气,有阴虚阳无所附者,故用血药补阴,则血和而气降矣。

7.《本草汇言》:诸病夜甚者,血病也,宜用之,诸病虚冷者,阳无所附也,宜用之。温疟寒热,不在皮肤外肌肉内,而洗在皮肤中,观夫皮肤之中,营气之所会也,温疟延久,营气中虚,寒热交争,汗出洗洗,用血药养营,则营和而与卫调矣,营卫和调,何温疟之不可止乎。

8.《本草正》:当归,其味甘而重,故专能补血,其气轻而辛,故又能行血,补中有动,行中有补,诚血中之气药,亦血中之圣药也。大约佐之以补则补,故能养营养血,补气生精,安五脏,强形体,益神志,凡有形虚损之病,无所不宜。佐之以攻则通,故能祛痛通便,利筋骨,治拘挛、瘫痪、燥、涩等证。营虚而表不解者,佐以柴、葛、麻、桂等剂,大能散表卫热,而表不敛者,佐以大黄之类,又能固表。惟其气辛而动,故欲其静者当避之,性滑善行,大便不固者当避之。凡阴中火盛者,当归能动血,亦非所宜,阴中阳虚者,当归能养血,乃不可少。若血滞而为痢者,正所当用,其要在动、滑两字;若妇人经期血滞,临产催生,及产后儿枕作痛,具当以此为君。9.《本草正义》:归身主守,补固有功,归尾主通,逐瘀自验,而归头秉上行之性,便血溺血,崩中淋带等之阴随阳陷者,升之固宜,若吐血衄血之气火升浮者,助以温升,岂不为虎添翼?是止血二字之所当因症而施,固不可拘守其止之一字而误谓其无所不可也。且凡失血之症,气火冲激,扰动血络,而循行不守故道者,实居多数,当归之气味俱厚,行则有余,守则不足。

9.《本草新编》:当归,味甘辛,气温,可升可降,阳中之阴,无毒。虽有上下之分,而补血则一。入心、脾、肝三脏。但其性甚动,入之补气药中则补气,入之补血药中则补血,无定功也。

《神农本草经》上讲:

味甘,温。主咳逆上气,温疟、寒热,洗在皮肤中(《大观本》,洗音癣),妇人漏下绝

子,诸恶创疡、金创。煮饮之。一名干归。生川谷

《吴普》曰∶当归,神农、黄帝、桐君、扁鹊∶甘,无毒;岐伯、雷公∶辛,无毒;李

氏∶小温。或生羌胡地。

《名医》曰∶生陇西。二月、八月采根,阴干。

案∶《广雅》云∶山靳,当归也。《尔雅》云∶薜,山靳。郭璞云∶今似靳而粗大。又

薜,白靳,郭璞云∶即上山靳。

《范子计然》云∶当归,出陇西。无枯者,善。

食用宜忌:

【别名】干归。

【性味】性温,味甘辛。

【归经】归心、肝、脾经。

【功效】补血,调经,润肠。

宜:妇女月经不调,痛经闭经崩漏,或产后出血过多,恶露不下,腹胀疼痛者宜食;血虚体弱,气血不足,头痛头晕者宜食;老年肠燥便秘者宜食。

忌:慢性腹泻,大便溏薄者忌食。

参看